Posted by admin on

เกษตรฯ ยันวัคซีน ‘หมา-แมว’ ล็อตใหม่มีคุณภาพ

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันวัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มั่นใจ ปี 2561 มีคุณภาพเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ หมา-แมว ได้รับการฉีดกว่า 8.24 ล้านตัวภายในปีนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่า การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในปี 2535 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการควบคุมมาอย่างต่อเนื่อง

และรัฐบาลได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปี 2560-2563 เพื่อกำหนดกำจัดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป และเป็นไปตามเป้าหมายที่ประเทศไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก บูรณาการเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี 2563 วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบแหล่งที่มาและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากกระทรวงสาธารณสุข และมีหนังสือรับรองรุ่นการผลิตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ. 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ซึ่งในปี 2561 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการส่งตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ได้ส่งมอบแล้ว ตรวจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ ภายใต้โครงการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังคุณภาพวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ที่ใช้ในประเทศ นอกจากนี้ ในปี 2561 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 311 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อวัคซีน จำนวน 10 ล้านโด๊ส ด้วย ทั้งนี้ พบว่าในปี 2561 บริษัทผู้นำเข้าวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง จะมีการนำเข้าวัคซีน จำนวน 11,798,000 โด๊ส ซึ่งนำเข้าแล้ว (มกราคม-เมษายน 2561) จำนวน 8,678,000 โด๊ส และมีแผนจะนำเข้าเพิ่มเติม (พฤษภาคม-ธันวาคม 2561) จำนวน 3,120,000 โด๊ส. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth