Posted by admin on

การกำหนดราคาในการโอนกรรมสิทธิ์

ร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาในการโอนกรรมสิทธิ์ได้ก้าวมาถึงก้าวสำคัญครั้งสำคัญในกระบวนการ legislative ครั้งต่อไป ด้วยวันที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไปอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายอาจมีการตรากฎหมายภายในปีนี้ ด้วยการยื่นแบบแสดงรายการการเปิดเผยการกำหนดราคาโอนในเดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2563 ขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อเตรียมการวิเคราะห์

การกำหนดราคาโอนที่มีประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารและการเปิดเผยข้อมูลจำเป็นต้องมีความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาโอนรวมถึงการหารือกับเจ้าหน้าที่ภาษีเกี่ยวกับอนาคต ปรับและลดโทษโดย ABHISIT PINMANEEKUL คู่ค้าบริการโอนเงินรายอื่น KPMG ในประเทศไทย การคำนวณภาษีการปรับประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายการพิจารณาเงื่อนไขการทำธุรกรรมพิเศษเช่นรายการที่ไม่มีตัวตน แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลการกำหนดราคาโอนและข้อกำหนดในการจัดทำเอกสารราคาโอนจะประกาศหลังจากที่มีการตรากฎหมาย